Do zagadnienia bezpieczeństwa i wysokiej jakości zdrowotnej żywności przywiązuje się coraz większą wagę. Te warunki zapewniające bezpieczeństwo jej spożywania, muszą być podejmowane na każdym etapie produkcji i obrotu artykułami spożywczymi.
W praktyce wiąże się to z przestrzeganiem ogólnych zasad higieny, dotyczących produkcji, przetwórstwa, przechowalnictwa, transportu i obrotu żywnością. Równie ważne będzie opracowanie i stosowanie procedur kontroli wewnętrznej oraz wdrażanie w zakładach produkcji i przetwórstwa żywności systemów zapewniania jakości, przede wszystkim zaś systemu HACCP.
Co znaczy HACCP?
HACCP (ang. Hazard Analisys and Critical Control Point) w tłumaczeniu na język polski brzmi: Analiza Ryzyka i Krytyczne Punkty Kontroli lub Analiza Ryzyka i Kontrola Punktów Krytycznych.
System ten ma na celu zapewnienie czystości higienicznej produktów spożywczych przeznaczonych dla konsumentów. Dlatego jest on wykorzystywany w firmach produkujących i handlujących produktami spożywczymi. Zadaniem firm jest po pierwsze przeprowadzenie analizy wszystkich możliwych zagrożeń wpływających na końcowe bezpieczeństwo produktu, a następnie określenie tak zwanych krytycznych punktów kontroli. Będą to te miejsca, w których występujące zagrożenia można całkowicie wyeliminować lub ograniczyć do akceptowalnego poziomu.
Jeżeli chodzi o zagrożenia, to wyróżnia się trzy ich rodzaje. Są to zagrożenia mikrobiologiczne (bakterie, wirusy), fizyczne np. szkło, piasek i chemiczne, np. środki ochrony roślin, detergenty.
Dzięki takiemu podejściu, przed wyprodukowaniem wyrobu zapobiega się lub eliminuje zagrożenia zdrowotne związane z surowcami, dodatkami i materiałami pomocniczymi, personelem, maszynami i urządzeniami, a także procesem technologicznym.
HACCP jest systemem uniwersalnym dającym zastosować się do każdego rodzaju produkcji. Obecnie najszersze zastosowanie ma w branży spożywczej. System HACCP w gastronomii jest systemem obowiązkowym, zabezpieczenie bowiem zdrowotne żywności oraz dbałość o jej jakość są obecnie priorytetem.

This entry was posted in Blog and tagged .